Kunskap

Rönne å – näst störst
Rönne å är det näst största avrinningsområdet i Skåne. Totalt upptar området 1900 km², varav Ringsjöarna med tillrinningsområde upptar ca 20 %. På vägen mellan Ringsjöarna och Skälderviken ansluter många biflöden. De tre största är Rössjöholmsån, Bäljane å och Pinnån.

Ronnea avrinningsomr

Skiftande natur
Rönneåns avrinningsområde ligger i gränsen mellan den näringsfattiga urbergsbygden och de rikare kalkområdena som präglar de skånska slättområdena. På grund av en mycket varierad geomorfologi och skiftande geologiskt underlag är variationsrikedomen i naturmiljöer mycket stor i området. Här finns allt från sura och näringsfattiga skogsbäckar till mer eller mindre övergödda jordbruksdiken och framslingrande (meandrande) slättåar.

Ungefär hälften av hela Rönneåns avrinningsområde upptas av skog. Åkermarken upptar cirka 25 procent, medan resterande areal utgörs av betesmarker, ej skogsbeväxta myrmarker, tärortsområden och sjöytor. Stora skillnader i markanvändning finns mellan olika delområden.

Vatten, vatten, vatten…
I medeltal rinner 25 kubikmeter vatten ut från Rönne å till Skälderviken varje sekund. På en timme hinner detta bli 90 000 kubik, på ett dygn 2 miljoner kubik och på ett år nästan en miljard kubikmeter vatten. Variationerna i flödena kan vara mycket stora. Vid Rönneåns mynning varierar flödet från några få kubik per sekund under sommarens lågflöden till en bra bit över 100 kubik vid högflöden. Normalt inträffar de högsta flödena under vintermånaderna.