Om Rådet och Kommittén

Rönneåkommittén bildas redan 1977, som en följd av ett stort antal rapporter om föroreningar i vattnet, inte minst fosfor och kväve. Samordningskommittén bestod av 8 kommuner, 4 företag, och de på den tiden två Länsstyrelserna i Skåne, och hade som uppgift att föreslå och driva åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. Till en början tycks kommittén ha varit något ovillig att axla uppdraget. I en motion till Riksdagen 1979/80 om åtgärder mot föroreningarna i ån, beskriver motionärerna Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström, båda (s), den aktuella situationen, och hemställer att Riksdagen ska begära hos Regeringen att åtgärder vidtas.