Resultat 2009

Årssammanställning för 2009

Sammanfattning av 2009 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2009 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2008-2010
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar

Metaller i vatten
Metaller i mossa
Metaller i sediment
Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföringar
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Syrgasprofil R60
Specialparametrar R57
Metaller i Vatten
Metaller i mossa
Metaller i sediment
Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton