Resultat 2012

Årssammanställning för 2012

Sammanfattning av 2012 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2012 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2012-2014
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar

Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön
Vattenväxter i Rössjön

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföring, hydrologi i Ringsjöarna
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter, budgetberäkningar och arealspecifik förlust
Temperatur/Syrgasprofil
Metaller i Vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön
Vattenväxter i Rössjön