Resultat 2015

Årssammanställning för 2015

Sammanfattning av 2015 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2015 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2015
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar

Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna i Västra Ringsjön
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföring
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter, budgetberäkningar och arealspecifik förlust
Temperatur/Syrgasprofil
Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna i Västra Ringsjön
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton