Resultat 2017

Årssammanställning för 2017

Sammanfattning av 2017 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2017 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2017
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar
Bekämpningsmedel
Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföring
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Temperatur/Syrgasprofil
Bekämpningsmedel
Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton