Resultat 2023

Klicka här för resultat till och med DECEMBER månad

Årssammanställning för 2023 (ÄNNU INTE KLAR)

Sammanfattning av 2023 års undersökningar (pdf).
Vattenkemiresultat från 2023 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2023
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar
Bekämpningsmedel
Metaller i vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföringar
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Temperatur och Syrgasprofil i sjöarna
Bekämpningsmedel
Metaller i Vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön