Resultat 2008

Årssammanställning för 2008

Sammanfattning av 2008 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2008 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2008-2010
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar
Plankton
Metaller i vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna
Fisk
Kiselalger

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföringar
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Syrgasprofil R60
Specialparametrar R57
Metaller i Vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna
Fisk
Kiselalger