Resultat 2013

Årssammanställning för 2013

Sammanfattning av 2013 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2013 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2012-2014
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar

Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföring
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter, budgetberäkningar och arealspecifik förlust
Temperatur/Syrgasprofil
Metaller i vatten
Metaller i mossa

Bottenfauna
Fisk
Kiselalger
Plankton