Resultat 2020

Årssammanställning för 2020

Sammanfattning av 2020 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2020 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2020
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar
Bekämpningsmedel
Metaller i vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföringar
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Temperatur och Syrgasprofil i sjöarna
Bekämpningsmedel
Metaller i Vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön