Resultat 2021

Klicka här för månadsrapporterna.

Årssammanställning för 2021

Sammanfattning av 2021 års undersökningar (pdf).
En stor del av resultaten från året är också tillgängliga via pekbara kartor.
Vattenkemiresultat från 2021 finns också som Excel-fil.

Metodik och resultat för de olika momenten finns sammanställda i pdf-filer, se nedan.

Metodik (pdf)
Sammanställning 2021
Vattenföring och transportberäkning
Klassning av vattenkvalitet
Bedömning av ekologisk status
Kemiska och fysikaliska undersökningar
Bekämpningsmedel
Metaller i vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön

Resultat och sammanställd data (pdf)
Väderlek
Vattenföringar
Föroreningsutsläpp
Ämnestransporter
Temperatur och Syrgasprofil i sjöarna
Bekämpningsmedel
Metaller i Vatten
Metaller i mossa
Bottenfauna i rinnande vatten
Fisk
Kiselalger
Plankton
Vattenväxter i Ringsjön