Alla inlägg av Koordinator

Naturturism Rönneå och Ringsjön

Rönneå och Ringsjön ska bli en attraktiv destination för fiske- och naturturism. Under 2019 påbörjades detta arbete mellan sex kommuner med stöd från LEADER. Syftet var att ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och skapa intresse bland entreprenörer och föreningsliv att vara med och utveckla besöksnäringen. Detta arbete resulterade i en förstudie som nu finns att läsa här.

Projektet kommer nu att fortsätta genom ett nytt destinationsutvecklingsprojekt lett av Malin Tann. Fortsättningsprojektet kommer dra igång det konkreta arbetet med att utveckla en besöksdestination för fiske, naturturism och upplevelser. Läs mer om fortsättningsprojektet här.

Årstämmor

Den 17 juni är de dags för kommittén och vattenrådet att ha sina årsstämmor, dem kommer att äga rum på Röstånga Gästgivaregård.

Dagens schema:

  • kl. 08.30-10 – Rönneå kommitténs årsstämma
  • kl. 10-10.30 – Fika med presentation från Calluna AB får leverantör för recipientkontrollen
  • kl 10.30-12 – Rönneå vattenråds årsstämma
  • kl. 12 – Lunch

Välkommen!

Nytt reservat i biflöde till Rönneå

Länsstyrelsen Skåne meddelar med glädje bildandet av 16 nya naturreservat i Skåne under 2019. Ett av reservaten utgörs av ett biflöde till Rönneå, Klingstorpabäcken utanför Färingtofta i Klippans kommun. Bäcken är särskilt skyddsvärd genom sitt bestånd av flodpärlmussla.

Läs Länsstyrelsens pressmeddelande på den här länken.

Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens webbplats på denna länk.

Trafikverket bjuder in till samråd om höghastighetståg

Trafikverket fortsätter planeringen av en ny tågbana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Banan kommer att trafikeras av tåg med hastigheter upp till 320 km/h. Banan har endast Hässleholm och Lund som stationer, och eftersom höghastighetståg ställer särskilda krav på på bananläggningen kommer banan inte att samförläggas med den nuvarande södra stambanan, utan får en egen sträckning någonstans inom den korridor Trafikverket utreder. Banan etableras som en barriär genom landskapet, och skyddas av 2, 5 meter höga staket eller vallar på sidorna. Om banan etableras väster om Ringsjöarna kommer den att korsa Rönneådalen.

För mer info om samråden följ denna länk. För att läsa samrådsunderlaget följ denna länk.

Leaderprojekt för att utveckla turismen längs Rönne å

Rönneå uppströms Bålamöllan, provpunkt R3 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön – Foto Birgitta Bengtsson

Ängelhoms kommun har tillsammans med fem andra kommuner kring Rönneå och Ringsjöarna tagit initiativ till ett gemensamt projekt för att utveckla naturturismen längs ån och Ringsjöarna. Projektet har tilldelats ett bidrag på 1,7 miljoner kronor från EU:s stödfond Leader. Bidrag kommer att användas till en fördjupad studie fram till mars 2022 av möjligheterna att stärka och utveckla natur- och fisketurismen längs ån och sjöarna.

Läs mer på Ängelholms kommuns hemsida via denna länk.

Mark- och miljööverdomstolen lagligförklarar tre kvarnar i Kävlingeån

Valskvarnarna Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik i Kävlingeån har alla tre fått tillstånd att driva den befintliga verksamheten vidare. Det är Mark- och miljööverdomstolen som avgjort frågan efter flera år av processer mellan ägarna och myndigheter. Domstolen har särskilt tryckt på att att ett förnyat tillstånd uppfyller kravet på så kallad båtnad, alltså att nyttan med att driva kvarnarna vidare är större än olägenheterna:

Båtnadskravet är uppfyllt i och med att verksamheten årligen genererar ett överskott. Vid båtnadsbedömningen ska även tas hänsyn till kulturmiljöintresset av att bevara kvarnen vid Lilla Harrie och de två kvarnarna i målen M 3372-18 och M 3373-18. De tre kvarnarna i Kävlingeån representerar olika tider. Genom att kunna följa dessa får den enskilde en bild av hur kvarn- och vattenkraften utvecklats genom åren. Genom de lagändringar som trätt ikraft den 1 januari 2019 har kravet på båtnad i den tidigare bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken tagits bort. Även om lagändringen formellt inte är tillämplig i målet måste de bakomliggande skälen till varför lagstiftaren valt att ta bort kravet på båtnad beaktas dvs. lagstiftarens förändrade syn på vattenkraftselens betydelse för energi- och klimatfrågor.

För mer information se artikel i Sydsvenskan på denna länk.
Läs hela domen från Mark- och Miljööverdomstolen på denna länk.
Den som vill läsa domarna gällande de två andra kvarnarna hittar dessa på den här länken.