Alla inlägg av Koordinator

Kraftverksutrivning och Life Connects

Klippans kommuns planerade utrivning av tre kraftverk i Rönneå inom kommunens del av ån får finansiering inom ett stort EU-projekt för restaurering av vattenmiljöer i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Projektet heter Life Connects och disponerar 100 miljoner kronor till åtgärder som ska stärka livsbetingelserna för hotade fiskarter i sju vattendrag i södra Sverige, och öka den biologiska mångfalden. Vattendragen det gäller är Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

Projektets aktörer är Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Klippans kommun och Sportfiskarna, samt Länsstyrelsen i Skåne som också står för projektledningen.

Läs mer om projektet på denna länk.

Anmälan styrelsemöte VR, 2020-02-14

Anmälan styrelsemöte Vattenråd 2019-12-13
Deltagande
Smörgås
reCAPTCHA

Anmälan styrelsemöte RK 2020-02-14

Anmälan styrelsemöte Kommitté 2019-12-13
Deltagande
Smörgås
reCAPTCHA

Dagordning styrelsemöte RK 2019-10-25

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare 
 3. Val av justerare
 4. Upprop
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Protokoll från föregående möte
 7. Administration och ekonomi
  1. Ekonomi
 8. SRKP
  Presentation och diskussion om förslag till upphandlingsunderlag.
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

Ordförandena granskar dagordningen och svarar genom att fylla i formuläret nedan.

Godkänna dokument
Kryssrutor
reCAPTCHA

Dagordning möte VR 2019-10-25

 1. Ordföranden hälsar deltagarna välkomna
 2. Koordinator presenterar innehållet i mötet.
 3. Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen presenterar några intressanta variabler ur de senaste årens kontrollprogram
 4. Diskussion om Rådets prioritering av viktiga variabler att arbeta vidare med.
  Frågan om mätning av variabler före och efter utrivning av kraftverken ska också beaktas.
 5. Förslag till kommande aktiviteter utifrån diskussionen i punkten 4 ovan.

Ordförandena granskar dagordningen och svarar genom att fylla i formuläret nedan.

Godkänna dokument
Kryssrutor
reCAPTCHA