Kunskap omvärld, VISS

Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän information om vattnen, uppgifter om exempelvis vilken kvalitet vattnen bedömts ha, vilka miljöproblem och risker de är utsatta för samt om olika övervakningsprogram. Detta kommer med tiden att kompletteras med ytterligare data om bland annat aktuella miljökvalitetsnormer och planerade åtgärder för de olika vattnen. VISS är mycket användbart för att hitta information om hur bra kvalitet ett visst vatten har bedömts ha enligt vattenmyndigheterna, liksom om vad som ligger till grund för respektive bedömning. Nedan följer instruktioner som visar hur man finner information om specifika vattenförekomster∗ i VISS. Ytterligare hjälp samt förklaringar till många begrepp finns på vattenmyndigheternas sida: www.visshjalp.se. 1. VISS finns på: www.viss.lst.se 2. Välj ”avancerad sökning” (det enda sökalternativ som fungerar ännu). 3. Nedanstående söksida kommer nu fram. Denna används för att söka efter olika vattenförekomster. Om du istället är intresserad av mätpunkter, övervakningsprogram eller specifika bedömningsparametrar så välj bland flikarna i sidans överkant. ∗ En vattenförekomst enligt Vattendirektivet innebär en avgränsad och betydande vattenförekomst, till exempel en sjö, flod, ett magasin eller en kustvattensträcka. Indelningen av vatten i olika vattenförekomster grundar sig på att varje vattenförekomst ska vara homogen i alla aspekter som man studerar. Det innebär att hela vattenförekomsten ska tillhöra samma typ (sjö, å, kustvatten etc.), ha samma vattenkvalitet och bedömas utsättas för samma typ och nivå av miljöpåverkan. Därmed kan exempelvis en å bestå av flera olika vattenförekomster. 4. Här kan du välja att söka efter vattenförekomster på olika sätt: • Utefter avrinningsområde, t ex Rönne å • Utefter kommun- eller länsgränser, vilket ger alla olika vattenförekomster som finns inom en kommun eller ett län • Utefter en kombination av avrinningsområde och kommun/län. Då visas alla vattenförekomster i det valda avrinningsområdet som ligger inom vald kommun eller län (exempelvis de vattenförekomster i Rönne å som finns inom Ängelholms kommun). Sidan fungerar så att om man inte väljer något alternativ inom en viss kategori så visas alla alternativ inom den kategorin i resultatet av sökningen. Om man exempelvis söker efter ett visst avrinningsområde och inte väljer någon vattenkategori så kommer alla sorters vattentyper inom avrinningsområdet att sökas fram (sjöar, vattendrag, kustvatten osv), om man bara är intresserad av t ex sjöar så kan man begränsa sökningen genom att välja denna vattenkategori. Sökning utefter avrinningsområde: För att hitta alla vattenförekomster inom ett visst avrinningsområde, välj först aktuellt vattendistrikt under rubriken ”distrikt”. (Rönneåns avrinningsområde tillhör Västerhavets vattendistrikt.) Välj därefter huvudavrinningsområde. När man trycker på ”sök” kommer nu en lista över vattenförekomster upp längre ner på sidan (se figur överst på nästa sida). Sökning utefter kommun- eller länsgränser: Om man istället är intresserad av alla vattenförekomster inom en viss kommun eller ett län så väljer man det område man är intresserad av under någon av dessa rubriker. Kategorierna ”vattenmyndighet”, ”distrikt”, ”delområde” och ”huvudavrinningsområde” lämnas nu tomma, vilket gör att sökningen ger alla vattenförekomster inom området oavsett vilka avrinningsområden de tillhör. När man trycker på ”sök” kommer en lista över vattenförekomster upp längre ner på sidan. Sökning utefter en kombination av avrinningsområde och kommun/län: För att finna de delar av ett avrinningsområde som ligger inom en viss kommun eller ett län så fyller man i både önskat avrinningsområde och önskat administrativt område. När man trycker på ”sök” kommer en lista över vattenförekomster upp längre ner på sidan. 5. Skapa en Excel-fil. Om man vill ha sökresultatet i Excel-format så använder man knappen ”Exportera till Excel” vilken finns strax ovanför resultatlistan (se nedan). Denna skapar en excel-fil av den information som finns i listan. 6. För att få information om en viss vattenförekomst: klicka på dess namn i resultatlistan. En sida som den nedan kommer då fram. Förklaringar till vad de olika rubrikerna innebär finner man genom att klicka på frågetecknet: efter respektive rubrik. Man länkas då direkt till en beskrivning på vattenmyndigheternas hemsida. Genom att trycka på -tecknet vid de olika rubrikerna får man fram mer detaljerad information om de parametrar som ingår. Denna sida kan till en början verka svårhanterlig med många underrubriker, färgkoder och bokstäver, men det är inte så krångligt som det ser ut. Det som gör sidan något rörig är att samma information går att få tag på på flera olika sätt. Allmänna data om vattenförekomsten finns under den översta rubriken (i detta fall: ”Ybbarpsån Potentiell vattenförekomst”). Här finns även en karta över förekomstens utbredning samt en länk till Vattenkartan∗ där en tydligare kartbild finns. De färgkoder med tillhörande bokstäver som finns vid de olika rubrikerna visar resultat av olika bedömningar som man gjort av vattenförekomsten. Genom att endast placera pekaren på en av dessa (utan att klicka) så får man fram en informationsruta som talar om vilken parameter det handlar om samt hur denna har bedömts. Om man istället klickar på färgen/bokstaven så kommer en mer utförlig information fram (se nedan exemplet ”kemisk status”). Här beskrivs utöver ovanstående även hur man har gjort den aktuella bedömningen och vad man har använt sig av för material. Samma information som man får genom att klicka på en färgkod/bokstav får man om man öppnar en rubrik med hjälp av plustecknet framför och sedan klickar på det förstoringsglas som finns efter den parameter som man är intresserad av. I exemplet nedan kommer den blå informationsrutan fram när man klickar på något av de två G:n som beskriver kemisk status. Om man klickar på förstoringsglaset efter ”kemisk status” så visas samma information i ett nytt fönster istället. ∗ Vattenkartan är ett digitalt verktyg där information om vatten presenteras i kartform. Kartan kan även nås på: www.gis.lst.se/ vattenkartan. Ännu så länge finns det för de flesta vattenförekomster många parametrar som man inte klassificerat. Dessa finns ändå med i listorna, men alltså utan klassificering. 7. Klassificering. Statusen hos olika vattenförekomster, liksom de kvalitetsfaktorer som utgör underlag för statusbedömningen klassificeras enligt vattendirektivets skala från hög till dålig enligt följande: hög blått (bästa möjliga bedömning) god grönt måttlig gult otillfredsställande orange dålig rött (sämst) Många andra parametrar bedöms endast med ett ”ja” eller ”nej”, exempelvis om vattenförekomsten är övergödd, ligger inom några skyddade områden eller riskerar att inte uppfylla målen om minst god kemisk och ekologisk status till år 2015. 8. Det finns en funktion på sidan för att skapa en rapport vilken sammanfattar all den utlagda informationen om den aktuella vattenförekomsten. Under rubriken ”Ybbarpsån Potentiell vattenförekomst” (eller motsvarande) finns knappen ”skapa rapport”. När man klickar på denna så skapas en rapport i pdf-format.